Case Senaatti-kiinteistöillä nykyaikainen tiedonhallinta parantaa työturvallisuutta

Senaatti-kiinteistöt on yksi Suomen merkittävimmistä rakennuttajaorganisaatioista. Käynnistämissään hankkeissa Senaatti-kiinteistöille on aina ollut äärimmäisen tärkeää huolehtia myös työturvallisuudestä. Hyvin tehdyt hankkeet ovat kokonaisvaltaisia, joissa jokainen vaihe tehdään ammattitaidolla ja työturvallisuusasiat huomioiden.

Rakennuttajana Senaatti-kiinteistöt on nähnyt uuden asetuksen tuomat täsmennykset tervetulleina uudistuksina ja kehityksenä. Senaatti-kiinteistöjen johtaja Juha Lemströmin mukaan uusi asetus selkeyttää oikeuskäytäntöjä kun vastuut on selkeästi kirjoitettu auki. Vastuunkantajaa ei tarvitse enää myöhemmin hakea, kun se on jo asetuksessa selkeästi kuvattu. Lemström on ollut mm. vetämässä valtioneuvoston Linna -tutkimushanketta, joka selvitti valtioneuvoston vuonna 1994 voimaan tulleen päätöksen rakennustyön turvallisuudesta vaikutuksia. Sen jälkeen Lemström on ollut lausunnon antajana ja RT-kortti – työryhmissä RAKLI:n edustajana.

Uuden asetuksen vaikutukset rakennusalan työturvallisuuteen

Uusi asetus 205/2009 täsmentää vaatimuksia rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteista. Menettelyohje muuttui ja täsmentyi uuden RT-kortin (RT 10-10982) myötä helmikuussa 2010.

Rakennuttajalla on lakisääteinen velvollisuus vastata omista työturvallisuustavoitteistaan. Työturvallisuus ei ole erillinen toimenpide, vaan luonnollinen ja oleellinen osa rakennuttamistyötä. Hyvin ja oikein valmisteltua, seurattua työmaata rakennuttaja voi omalta osaltaan johtaa tarkasti ja määrätietoisesti. Oleellista on, että rakennuttaja kysyy itseltään, mitä hän tekee varmistaakseen tilaamansa työn turvallisuuden. Urakkasopimuksissa kuitenkin sovitaan aina turvallisesti suoritetusta työstä.

Rakennushankkeissa rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on yhdessä ja jokaisen osaltaan huolehdittava siitä, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Kohteen valmistuttua tämä tulee ottaa huomioon myös rakennuksen kunnossapidossa ja huollossa.

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä. Heidän on tunnettava kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.

Muutokset RT- kortin myötä!

Osana uuden RT – kortin vaatimuksia on työturvallisuussuunnitelma, jossa päätoteuttaja laatii työmaan työturvallisuutta koskevat asiakirjat. Asiakirjat ovat rakennuttajan antamia kirjallisia ohjeita, joissa on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi niiden tulee sisältää ohjeet turvallisuusseurantaan ja -tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteenkäyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn.

Rakennuttajan tulee nimetä rakennushankkeille työturvallisuuskoordinaattori. Hänen tehtävänään on huolehtia rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista ja lain valvonnasta. Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa. Rakennuttajan tehtävänä on myös nimetä työmaalle päätoteuttaja, joka on vastuussa työturvallisuusvelvoitteista. Päätoteuttajan tulee vastata työmaasta koko toteutusvaiheen ajan.

Koska työturvallisuudessa on kysymys rikoslaista, jonka mukaan vastuun yrityksissä kantaa yksityiset ihmiset, tulee rakennuttajan dokumentoida työturvallisuustoimenpiteet aina kirjallisesti näyttösyistä. Rakennuttajan vastuulla on pitää kaikki suunnitelmat, turvallisuusasiakirjat, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeiden tiedot ajan tasalla´.

Rakennuttajan on huolehdittava, että kirjallisten asiakirjojen tiedot ja niiden muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle. Rakennuttajan tulee huolehtia myös, että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa vielä rakennustyön aikana. Jos rakennuttajalla ei ole asiakirjojen laadintaan tai niiden täytäntöönpanon seurantaan riittävää asiantuntemusta, rakennuttajan on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. Tällöin rakennuttajan on varmistuttava siitä, että asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset rakennuttamiseen liittyvien tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen.

Rakennuttaja huolehtii työturvallisuusasioista työmaakokouksissa, joissa huolehtimisvelvoitteen toteuttaminen näytetään toteen jokaisessa työmaakokouksessa kokouspöytäkirjamerkinnöin.

Työmaakokouksissa päätoteuttaja velvoitetaan raportoimaan työsuojeluasioiden hoitamisesta joko erillisellä ilmoituksella tai työmaavaiheilmoituksen osana.

Raportointiin voi liittyä esimerkiksi:

  • työturvallisuustilanneraportti
  • työsuojelukatselmukset
  • TR-mittausseuranta
  • työsuojelukoulutus
  • henkilökunnan perehdyttäminen

Kokouspöytäkirjat on pystyttävä osoittamaan kirjallisilla, ajantasaisilla dokumenteilla. Turvallisuusasioiden valvonta on jatkuvaa ja turvallisuuden laiminlyönteihin on puututtava välittömästi.

Muutoksia valvonnassa

Entinen Uudenmaan työsuojelupiiri (nykyisin – löytyy netistä Ely työsuojelu tms) on tehnyt Webpropol-kyselyn, jolla pyritään kartoittamaan tilannetta ja kohdentamaan valvonta tarkoituksenmukaisesti. Valvonnan kiristymisestä tai muutoksista on vielä tässä vaiheessa vaikeaa tehdä arvioita, kun aikaa uusimmasta uudistuksesta on kulunut vain vähän.

Suomen rakennusalan työturvallisuuden taso ei pärjää kansainvälisessä vertailussa. Suomi kilpailee viimeisestä sijasta Albanian kanssa ja olemme eurooppalaisittain häntäpäässä*. Aivan viime aikoina eräät ulkomaalaisessa omistuksessa olevat rakennusliikkeet ovat kohottaneet omien työmaittensa työturvallisuutta, ja ovat saavuttaneet muiden pohjoismaisten sisaryritystensä tason.

Sähköiset tiedonhallinnan työvälineet lisäävät työturvallisuutta

Nykypäivän hektinen työrytmi on aiheuttanut kasvavan tarpeen tietojen siirtämisessä, hallinnoinnissa ja arkistoinnissa. Enää ei riitä, että paperiset versiot tarvittavista dokumenteista löytyvät työmaakopeista ja tiedonjako tapahtuu postin välityksellä. Tietojen ja asiakirjojen on oltava saatavissa ajasta ja paikasta riippumatta ja jokaisen asianosaisen on päästävä niihin käsiksi helposti ja vaivattomasti. Nopeasti kehittyvä tietotekniikka ja tarjolla olevat palvelut ovat tuoneet myös rakennusalalle ratkaisuja, joita hyödynnetään yhä enemmän myös työturvallisuuden piirissä.

Juha Lemström pitääkin etenkin työturvallisuuden hallintaan liittyvien sähköisten työvälineiden nopeaa kehitystä erittäin positiivisena. – On hyvä, että myös tämä puoli pysyy kehityksessä mukana, toteaa Lemström.

Buildercomin sähköiset ratkaisut takaavat työmaiden turvallisuuden

Buildercom Oy:n palvelukokonaisuus rakennusprojektien suunnittelu- ja toteutusvaiheen prosesseihin kattaa myös työmaiden turvallisuuteen tarvittavat tiedonhallintamoduulit. Työturvallisuusmoduuli on apuväline rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheen työturvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen. Palvelun avulla on helppo laatia ja ylläpitää suunnitelmia, ilmoituksia sekä muita lain ja säädösten mukaisia työturvallisuusasioita ja seurata niiden toteutumista. Työturvallisuusmoduuli on ollut osa ProjectInfo-tuotetta jo vuodesta 2001 saakka.

Moduuli on ollut osittain vähäisellä käytöllä ehkä siksi, että työturvallisuutta on pidetty perinteisesti työmaan päätoteuttajan vastuulla olevana asiana. Työturvallisuusmoduulia ja erityisesti sen TR- ja MVR –mittausta ovat hyödyntäneet pääsääntöisesti urakoitsijat (päätoteuttajat), joiden vastuulla on työmaan aikainen työturvallisuudesta huolehtiminen ja dokumentointi on.

Uusien tulkintojen ja tarkentuneen lainsäädännön myötä tilanne tulee muuttumaan. Rakennuttajan vastuun kasvusta johtuen kiinnostus ajantasaiseen ja paikkansapitävään tiedonhallintaan kasvaa. Se luonnollisesti tulee kasvattamaan myös sähköisten tiedonhallintapalveluiden kysyntää. Lisääntyvä palveluiden käyttö tuo osaltaan mukanaan myös parempia käytäntöjä ja työturvallisuus rakennusalalla paranee.

Kuten aina, uusien toimintamallien ja tietojärjestelmien omaksuminen vie oman aikansa. Työturvallisuusmoduulin käyttämisestä saatava hyöty on kuitenkin jo huomattu ja sen käyttö lisääntyy jatkuvasti asiakkaidemme keskuudessa.

Buildercom Oy panostaa työturvallisuusmoduulin jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi tiedotusta ja koulutusta tehostetaan, jotta käyttö lisääntyy entisestään ja rakennushankkeiden turvallisuus paranee. Yhtenä tämän vuoden kehityksen painopistealueena on mobiiliuden parantaminen erityyppisiin työmaaolosuhteisiin ja –tarpeisiin paremmin soveltuvaksi.

*Suomen työturvallisuus ei pärjää kansainvälisessä vertailussa, Riitta Vainio ja Milka Sauvala; Helsingin sanomat, Tiistai 15.syyskuuta 2009.

Teksti: Buildercom Oy, aineisto: Juha Lemström, Johtaja, Senaatti-kiinteistöt

Julkaistu BuilderNewsissä 2010

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!