Johdon katsaus 2018: Kansallisvarallisuutemme ja tiedonhallinta

Kansallisvarallisuutemme on kiinni rakennetussa ympäristössä

Saimme juhlia itsenäisen Suomen 100-vuotista taivalta viime vuoden joulukuussa. Monella eri mittapuulla arvioituna maamme on yksi menestyneimmistä valtioista. Kuluvan vuoden maaliskuussa YK arvioi Suomen maailman onnellisimmaksi maaksi. OECD:n PISA -tutkimuksessa maamme koululaitos saa vuodesta toiseen suitsutusta. Maailmanpankki IMF arvioi vuonna 2016, että asukaskohtaisella bruttokansantuotteella mitattuna olemme hieman muita Pohjoismaita perässä, mutta jätämme kuitenkin taaksemme esim. Iso-Britannian, Ranskan ja Japanin.

Tilastokeskuksen mukaan mukaan Suomen koko kansantalouden nettovarat vuonna 2016 olivat 992 miljardia euroa, josta asuinrakennusten, muiden rakennusten ja rakennelmien osuus oli peräti 568 mrd ja maaomaisuuden osuus 195 Mrd. Toisin sanoen 57 % koko varallisuudestamme on kiinni rakennetussa ympäristössä. Huomioitavaa on, että koko kansantalouden tasolla rahoitusvarat (1864 mrd) ovat lähes samalla tasolla kuin velat (1840 mrd). Vertailun vuoksi mainittakoon, että helmikuussa 2018 Suomen valtionvelka oli noin 105 miljardia euroa, eli 47 % bruttokansantuotteesta (Valtiokonttori, 2018).

Koska koko kansallisesta varallisuudestamme selvästi yli puolet koostuu rakennetusta ympäristöstä, on meidän syytä pitää tästä omaisuuserästä hyvää huolta ja varmistaa, että omaisuutemme myöskin tuottaa.

 

Rakennetun ympäristön tiedonhallinta keskeisessä roolissa

Miten tätä työtä sitten tehdään? Lähtökohtana on, että voimme hallita vain sitä mistä meillä on tietoa. Tieto tulee ottaa haltuun silloin, kun se synnytetään ja sitä tulee hallita ja ylläpitää koko kiinteistön elinkaaren ajan. Tiedonkeräämisen tulee tapahtua luotettavasti, prosessin ja järjestelmien tulee olla tietoturvallisia sekä tietosuoja- ja muiden määräysten mukaisia.

Buildercomin BEM-palvelu on monipuolinen ja kattava rakennetun ympäristön koko elinkaaren tiedonhallinnan ratkaisu, jota käytetään noin 400 eri asiakasorganisaatiomme tuhansissa projekteissa ja kiinteistöissä päivittäin. Palvelua hyödynnetään rakentamisessa, rakennuttamisessa ja kiinteistöjen kunnossapidossa – hyötyjiä ovat kiinteistösijoittajat ja kiinteistöjen omistajat mutta laajasti ymmärrettynä myös me kaikki suomalaiset, sillä kiinteistöjen kunnossapidon merkitys on suuri kiinteistöjen arvon säilyttämisessä ja kasvattamisessa.

BEM on Buildercomin lähes 20-vuotisen historian tuotekehitystyön tulos ja kehitystyö jatkuu. Vuoden 2017 aikana julkaistiin BEM:in uusina moduuleina mm. Kunnossapito-ohjelma, Sisäilmaseuranta ja Erillisveloitettavat työt. Lisäksi lanseerasimme BEM-Sopimukset –moduulin, joka tarjoaa käyttäjälleen aivan uudenlaisen mahdollisuuden tehokkaaseen ja läpinäkyvään sopimusjohtamiseen sisältäen asiakaskohtaisesti muokattavissa olevan sopimusrekisterin. BEM-Sopimukset mahdollistaa suurtenkin kiinteistömassojen muutokset vaivattomasti esimerkiksi huolto-ohjelmiin ja palvelupyyntöjen hallintaan.

 

Tiedonhallinta murroksessa

”Tieto on valtaa” lausui kuuluisa englantilainen filosofi Sir Francis Bacon noin 500 vuotta sitten ja tämä pitää varmasti edelleen paikkansa. Tästä toteamuksesta on johdettavissa myös vieläkin melko yleinen käsitys, jonka mukaan tieto kannattaa pitää itsellä eikä sitä tule jakaa, jotta muut eivät pääse tiedosta ansaitsemattomasti hyötymään. Joissain yhteyksissä tällainen toimintatapa on varmasti edelleen perusteltua, mutta yleisemmin nykyisessä digitaalisessa maailmassa avoimuus ja tiedonjakaminen ovat valttia ja yhteistyö voimaa.

Rakentamisessa ja kiinteistöalalla ollaan tiedon hyödyntämismahdollisuuksien osalta maassamme pääsemässä vauhtiin. Saatavilla olevan tiedon määrän nopea kasvu houkuttaa tutkimaan tiedon analysointimahdollisuuksia ja sitä, mitä hyötyä tästä voisi itselle ja omalle organisaatiolle olla.

Rakentamisessa tiedon hyödyntäminen nähdään usein sisäisten toimintojen tehostamisen mahdollistajana ja toisaalta sillä viitataan tietomallintamiseen ja sen pohjalta syntyvien tietomallien hyödyntämiseen rakennusvaiheessa, rakennuksen käytössä ja ylläpidossa sen koko elinkaaren ajan.

Olennaista on ymmärtää, että organisaation omien sisäisten tietolähteiden lisäksi on mahdollisuus hyödyntää ulkoisia tietolähteitä ja että tämä yleensä edellyttää verkostoitumista ja yhteistyötä, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Toisin sanoen yhteistyön pitää tuottaa lisäarvoa kaikille siihen kuuluville toimijoille. Toki haasteena on, että toimijoilla on erilaisia tietoon ja sen hyödyntämiseen liittyviä intressejä.

 

Yhteistyötä rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa

Maamme hallitus on valinnut kiinteistö- ja rakennusalan keskeiseksi kehittämisalueeksi. Osoituksena tästä on kuluvan vuoden loppuun asti jatkuva KIRA-digi -hanke, joka toimii eräänlaisena katalysaattorina alan toimijoiden väliselle yhteistyölle. KIRA-digin visiona on ”avoin ja yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi” ja tavoitteena ”avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi, kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä käynnistää joukko kokeiluhankkeita luomaan uusia innovaatioita ja liiketoimintaa” (http://www.kiradigi.fi/info/visio-ja-tavoitteet.html).

Buildercom on mukana KIRA-digi -yhteistyössä ja muutenkin luomassa edellä mainittua rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemiä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kuluvana vuonna tiivistämme yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa ja rakennamme asiakaslähtöisesti rajapintoja eri sovellusten välille asiakkaamme saaman hyödyn maksimoimiseksi. Johtolauseenamme onkin asiakkaan saama konkreettinen hyöty, joka näyttäytyy mm. ajansäästönä, virheiden minimoimisena ja parempana käytettävyytenä.

 

Toivottavamme hyvää alkavaa kesää!

Heikki Rouhesmaa
Toimitusjohtaja

 

Lähteet:
Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito. ISSN=1795-4886. 2016, Liitetaulukko 10. Kokonaisvarallisuus sektoreittain 2016, mrd. euroa. Helsinki: Tilastokeskus
Viitattu: 13.4.2018. www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_010_fi.html

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!